تأثیر ابعاد بسته‌بندی کالای عمومی بر پوشش بیمه باربری (صادرات-واردات) مورد مطالعه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان-بندر انزلی

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بیمه

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده:

بسته بندی به عنوان یکی ازابزارهای مهم بازاریابی می تواند نقش بسزایی در خلق مزیت رقابتی پایدار ایفا نموده و از این طر یق باعث می گردد شرکت ها در رقابتی پایدار از طریق بکارگیری استراتژی های رقابتی مناسب بهره جویند.یک بسته بندی مناسب باید با توجه به نوع کالا و اندازه کالا ،نیاز به حفاظت از آن در نظر گرفته شود تا بتواند در برابر فشارهای معمول که کالا در طول انتقال متحمل میشود مقاومت کنند.هدف این پژوهش سنجش میزان تأثیربسته بندی کالا عمومی بر بیمه باربری کالا دریایی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان می باشد.جامعه آماری این تحقیق،بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل مدیران و کارشناسان بندری و گمرکی،بیمه صاحبان کالا و نماینده قانونی صاحبان کالا،خطوط کشتیرانی و اساتید دانشگاه در حوزه مرتبط با امور بندری،دریایی و بیمه ای اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان به تعداد 245نفر می باشد،که از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس و از طریق فرمول کوکرن،جامعه محدود  به تعداد 124 نفر نمونه گیری شد.جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معاد لات ساختاری و از آزمون تی  برای تفاوت معنی دار بودن میانگین متغیرها و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح معنی داری بدست آمده برای متغیرهای این پژوهش(طراحی،حجم،دوام،ایمنی،اطلاع رسانی)کوچکتر از پنج صدم می باشد،بنابراین تفاوت معنی داری بین میانگین های ابعاد بسته بندی کالای عمومی و میانگین مورد انتظار وجود دارد،بنابراین می توان گفت که بسته بندی کالای عمومی بر پوشش بیمه ای کالای دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بندر انزلی تاثیر گذار می باشد.

کلمات کلیدی: بسته بندی،طراحی،حجم ،دوام،ایمنی،اطلاع رسانی، پوشش بیمه ای حمل ونقل دریایی

 این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.