بررسی رابطه عزت نفس مدیران با رضایت شغلی کارکنان در سازمان بنادر و دریانوردی

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

رشته: مدیریت دولتی، گرایش تحول اداری

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده :

 این تحقیق با توجه به اهداف آن که به دنبال بررسی رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان است «کاربردی » بوده و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز در زمره تحقیقات « توصیفی »  (غیر آزمایشی) و از نوع تحقیق همبستگی قرار دارد .هدف روش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغیرات یک یا چند متغیر دیگر است. مدیران در رضایت شغلی کارکنان و کارمندان خود نقش به سزایی دارند و در واقع یکی از مهمترین ارکان هر محیط کاری به شمار می روند. در بخش خصوصی مدیران به علت باز بودن دستشان در تغییرات واحد خود، به مراتب سهم بیشتری در ایجاد رضایت شغلی و بالا بردن عزت نفس در کارمندان و زیردستان خود دارند. پرداخت منصفانه و به موقع حقوق کارمندان، ایجاد امکان ارتقای شغلی و ایجاد فضای صمیمی در محیط کاری از مهمترین امکانات آنهاست. همانطور که در بخشهای مختلف این پژوهش عنوان شد بین عزت نفس و رضایت شغلی رابطه وجود دارد . هر چقدر میزان عزت نفس کارکنان بالاتر باشد به مراتب فرد قدرت کارایی بالاتر دارد و می تواند در مشکل ساز ترین موقعیت بهترین عملکرد را از خود نشان دهد و همین امر موجب رضایت در فرد می شود . در پژوهش ما نیز این رابطه مورد تایید قرار گرفته . در پژوهش الناز جلالی بین عزت نفس و رضایت شغلی رابطه سطح 05/0 معنی دار گردیده ولی در پژوهش ما رابطه در سطح 00/0 معنی دار گردیده . این نشان می دهد که بین عزت نفس و رضایت شغلی در پژوهش ما با اطمینان بیشتری معنی داربوده.ازطرفی دیگر بین رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت وجود دارد .علتش هم این است که بخشی از رضایت مندی را فرهنگ تعیین می کند، چون ما در جامعه ای زندگی می کنیم که رضایت مندی فردی در ارتباط مستقیم با احساسی است که در واقع جامعه به ما تسری می دهد، وقتی در جامعه ای سقفی به نام تبعیض جنسی وجود داشته باشد، فضای سنگین آن ناخودآگاه تأثیر می گذارد و میزان رضایت مندی کاهش می یابد و هر کاری را که انجام شود، تحت تأثیر خود قرار می دهد. حالا این تأثیر گاهی اوقات باعث تقویت فرد می شود و گامها را پرتوان و گاهی اوقات هم مانع از ادامه کار می شود و حرکت را کند می کند. در پژوهش ما نیز این مسئله تایید گردید که بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد .

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.