بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

رشته: مدیریت دولتی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش در سازمان بنادرو دریانوردی امیرآباد است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان با مدرک تحصیلی فوق دیپلم تا دکتری می باشند، تعداد کارکنان دارای شرایط، 191 نفر هستند که براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی،  123 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری ،پرسشنامه های محقق ساخته با استفاده از پرسشنامه های مدیریت دانش لاوسون(2003) و فناوری اطلاعات فتحی(1389) که روایی و پایایی آنها بررسی شده و مورد تایید اساتید خبره قرارگرفته، می باشد که ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 90% و 85% بدست آمد.از روش های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی داده های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون گام به گام) با استفاده از SPSS به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین مشخصه های فناوری اطلاعات و فرآیندهای مدیریت دانش در بندرامیرآباد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون حاکی از آنست که مشخصه های فناوری اطلاعات پیش بینی کننده معناداری برای مدیریت دانش هستند.

واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش، سازمان بنادر و دریانوردی امیرآباد

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.