بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و میل به خلاقیت و نوآوری در کارکنان (مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، بندر نوشهر)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش تحول

مقطع:کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده:

امروزه فشارهای رقابت جهانی و رشد سریع تکنولوژی، نیاز شرکتها به تعدیل، بهبود و نوآوری مستمر را افزایش داده. شرکتها با نوآوریهای بیشتر، در پاسخگویی به تغییرات محیطی و توسعۀ تواناییها جهت دستیابی به عملکرد بهتر، موفق تر عمل مینمایند. یکی از این عوامل موثر بر نوآوری در سازمان، رهبری می باشد. رهبری به خصوص رهبری تحول گرا یک عامل کلیدی در تحول سازمان ها است. رهبری تحول گرا در زمان های مورد نیاز برای تغییر، بیشترین کاربرد را دارند. رهبران تحول گرا دغدغه تحول سازمانها و افراد را دارند و بر کارکنان سازمان و پیروانشان تاثیر بسزایی می گذارند تا تعهد آنها را نسبت به چشم انداز سازمان افزایش دهند. لذا با توجه به اهمیت موضوع نوآوری و نقش تعیین کننده ی رهبری در بروز نوآوری، هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه میان سبک رهبری تحول گرا و میل به خلاقیت و نوآوری در کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-بندر بوشهر می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران بندر نوشهر تشکیل داده اند. که تعداد کارکنان اداره ی مذکور 406 نفر می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود اقدام به تعیین حجم نمونه گردید و نمونه مورد نیاز تعداد 203 نفر تعیین شد. نمونه گیری نیز با استفاده از روش تصادفی ساده انجام گرفت. به این صورت که کارمندان با توجه به شماره پرسنلی ایشان درنظر گرفته شدند. شماره پرسنلی کارکنان نوشته شده و از بین آنها قرعه کشی صورت گرفت و با توجه به اعداد نمایان شده در قرعهکشی، پرسشنامه به کارمند مورد نظر توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS 19  و LISREL 8. 53 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهند که رهبری تحول گرا ارتباط مثبت و معناداری با خلاقیت کارکنان و نوآوری سازمانی دارد و می تواند خلاقیت و نوآوری کارکنان را پیش بینی نماید. نتایج همچنین حاکی از ارتباط مثبت و معنادار خلاقیت کارکنان و نوآوری سازمانی بودند. ارتباط ابعاد چهارگانه رهبری تحول گرا (تاثیرگذاری ایدهآلی، انگیزش الهام بخش، برانگیزندگی ذهنی و ملاحظه فردی)، بر خلاقیت کارکنان تایید شد اما درخصوص ارتباط ابعاد چهارگانه رهبری تحول گرا با نوآوری سازمانی تنها بعدی که با نوآوری سازمانی کارکنان ارتباط دارد، بعد انگیزش الهام بخش می باشد.

کلمات کلیدی: خلاقیت، نوآوری، رهبری تحول آفرین، تاثیرگذاری ایده آلی، انگیزش الهام بخش، برانگیزندگی ذهنی و ملاحظه فردی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.