ارزیابی ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

رشته: مهندسی حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

خدمات جستجو و نجات دریایی عبارت است از مجموعه اقداماتی که منجر به کنترل و نظارت بر وضعیت اضطرار، برقراری ارتباط، انجام هماهنگی های لازم در خصوص جستجو و نجات افراد از جمله ارائه توصیه ها و خدمات فوریت های پزشکی یا نقل و انتقال افراد سانحه دیده با بهره گیری از امکانات و تجهیزات خصوصی و دولتی از جمله کشتیها، هواپیماها، بالگردها و سایر تجهیزات مورد نیاز و انجام اقدامات ضروری به منظور جلوگیری و کاهش عوارض ناشی از سوانح دریایی می گردد. تحقیق حاضر که به صورت کتابخانه ای- میدانی صورت گرفت، به بررسی دیدگاه دو گروه از افراد در مورد ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی در آب های استان بوشهر پرداخته است که گروه اول افرادی هستند که در موقعیت اضطرار دریایی قرار گرفته اند و گروه دوم کارشناسان جستجو و نجات دریایی، افسران مراکز جستجو و نجات دریایی، فرماندهان و پرسنل شناورهای ناجی می باشند. گردآوری اطلاعات با توزیع دو پرسش نامه متفاوت با اعتبار و روایی مناسب، بین دو گروه توزیع گردیده و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که از دید افراد قرارگرفته در شرایط اضطرار دریایی بین مولفه های رضایت از کلیه عملکردهای خدمات جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین ارائه این خدمات از دید کارشناسان جستجو و نجات دریایی، افسران مراکز جستجو و نجات دریایی و فرماندهان و پرسنل شناورهای ناجی، در سطح مطلوبی است.

 کلیدواژگان: جستجو و نجات دریایی، رضایت سنجی، عملکرد، بندر بوشهر

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.