بررسی و پیش بینی ترافیک و اقتصاد کانتینری بندر بوشهر در سال 1404

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

رشته:مهندسی حمل و نقل دریایی

مقطع:کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دریایی خارگ

چکیده:

رقابت فشرده در صنعت حمل ونقل دریایی و بندری برای جذب هرچه بیشتر کالا، کشتی و کانتینر، و ضرورت پیش بینی بازارها برای شناخت دقیق موقعیت‌های بالقوه و ارزیابی سرمایه گذاریها در اقتصاد یک بندر بعنوان جزیی از این صنعت ، ارتباط مستقیمی با متغییرها یا عوامل مرتبط برون و درون بندری دارد. با توجه به افزایش استفاده از کانتینر در تجارت ملی و بین المللی، پیش بینی حجم ترافیک کانتینری بندر بوشهر بعنوان دومین بندر کانتینری کشور در سال 1404 جهت برنامه ریزی، توسعه و سرمایه گذاری های لازم در بخش کانتینری آن بندر، موضوع این پژوهش میباشد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی روندها و رویدادهای صورت گرفته در حوزه های اقتصاد، تجارت و حمل و نقل دریایی، بندر و پسکرانه و با استفاده از روش سناریو و رگرسیون، حجم ترافیک کانتیری بندر بوشهر و وضعیت آینده های قابل تصور با مد نظر داشتن عوامل درونی و پیش بینی عوامل بیرونی مربوطه بسط داده شود. نتایج حاصله از طرح سناریوهای مطرح شده نشان می دهد که کل تقاضای کانتینری بندر بوشهر بر مبنای  مدل عمومی تعریف شده در سال 1404 تحت سه سناریو خوشبینانه، میانه و بدبینانه به ترتیب 1148904 ، 517277 ، 261296 TEU خواهد بود. همچنین، تعداد اسکله ها، گنتری کرین ها، ریچ استاکرها و کشنده ها و همچنین متراژ محوطه کانتینری در صورت بروز برخی از سناریوهای مطرح شده، پاسخگوی تقاضاهای ترافیک کانتینری آن بندر در سال 1404 نمیباشد.

کلمات کلیدی: حمل و نقل دریایی، اقتصاد بندر، ترافیک کانتینر، پیش بینی تقاضا، سناریو

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.