بررسی و تعیین عوامل موثر در ایجاد صنعت بازیافت کشتی در کشور و ارائه راهکارهای مناسب ( مورد کاوی استان بوشهر)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

رشته: مهندسی حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دریایی خارگ

چکیده:

کشور ایران با توجه به سابقه تاریخی کشتیرانی و دریانوردی از قدیمی ترین کشورهای فعال جهان در این حیطه محسوب می شود و از ناوگان قابل توجهی در منطقه خاورمیانه و تا حدی در دنیا برخوردار است. افزایش تعداد شناورهای با سن بیش از 25 سال یا شناورهای فاقد کارایی لازم تحت پرچم ایران، در سنوات اخیر در کنار وجود تقاضا برای بازیافت کشتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، لزوم توجه به این صنعت را بیش از پیش با اهمیت جلوه گر نموده است. چندین درخواست رسمی برای اوراق کشتی توسط شرکت های معتبر داخلی و تعداد زیادی انجام غیررسمی اوراق کشتی در سال های اخیر در جنوب کشور نشان از وجود ظرفیت های داخلی و خارجی در این رابطه دارد. در این تحقیق که به بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی صنعت اوراق کشتی درایران (مورد کاوی استان بوشهر) می پردازد، جنبه های متفاوت استقرار صنعت اوراق کشتی و آثار و تبعات آن بررسی شده است. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش در برگیرنده 38 پرسش می باشد که به کمک آن ، و به کمک طیف چند گزینه ای لیکرت ، دانسته های جامعه آماری اندازه گیری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه تایید گردیده است.پژوهش حاضر ، شامل مدیران ، کارشناسان  اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل محیط زیست استان بوشهر و تکنسین ها و فعالان داک های ساخت و تعمیرات کشتی در سطح استان می باشد.با توجه به تایید تمام فرضیات ، از حیث رتبه بندی عوامل با استفاده از آزمون فرید من ، نتایج این پژوهش حاکی از این است که عوامل نیروی کار ، رقبا و موقعیت جغرافیایی بالا ترین اولویت را دارا می باشند. وجود موانع زیست محیطی) ازجمله عدم قوانین و مقررات داخلی مناسب و شرایط حساس زیست محیطی استان بوشهر) جزو عوامل بازدارنده ایجاد این صنعت و وجود حجم قابل توجه ای از  شناور های دارای شرایط بازیافت در سطح استان و استان های ساحلی همجوار، وجود نیروی کار فراوان و موقعیت مناسب جغرافیای استان بوشهر در سطح منطقه از جمله عوامل محرک و مثبت برا ی ایجاد این صنعت معرفی گردید و در نهایت  راهکارها و شیوه های برای ایجاد این صنعت در استان بوشهر با توجه به مزیت ها و محدودیت های موجود ارائه گردید.

کلمات کلیدی: صنعت بازیافت کشتی ،عوامل اقتصادی ،عوامل زیست محیطی ، استان بوشهر

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.