ارزیابی و اولویت بندی راهکارهای ارتقاء حمل و نقل هوشمند کالا-مطالعه موردی بندر امیرآباد

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

رشته: برنامه ریزی حمل و نقل

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه شمال

چکیده:

در شبکه حمل و نقلی تأثیر متقابل میان مدهای مختلف حمل و نقلی با اهداف مختلف سفر آنها، می تواند وضعیت دشواری را ایجاد نماید. یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مشکلات ترافیکی، ارتقاء حمل و نقل هوشمند کالا است. سیستم حمل و نقل هوشمند، فرصتی برای ارتقاء وضع موجود شبکه حمل و نقلی را فراهم می سازد و با توجه به زیرساخت های موجود راه های فعلی، ظرفیت اضافه ای را تولید می نماید. همچنین، استفاده از حمل و نقل هوشمند کالا میتواند به افزایش  امنیت و ایمنی سفر و محموله کالا و کاهش تأثیرات منفی بر شبکه حمل و نقلی شهری منجر گردد. آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی امکان تطبیق شرایط حمل و نقل هوشمند کالا، برای راه های کشور و نیز بطور بخصوص حمل و نقل هوشمند کالا بوسیله وسایل نقلیه سنگین بندر امیرآباد است. جهت نیل به این هدف، راهکارهای ممکن برای ارتقاء حمل و  نقل کالای این بندر، مورد  مطالعه قرار می گیرد و از طریق روش-های تصمیم گیری چند معیاره سلسله مراتبی تحلیلی(AHP)، مناسب ترین راهکارها انتخاب می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین راهکارهای هوشمند سازی، توزین در حال حرکت وسایل نقلیه سنگین، بیشترین اولویت را داشته و پس از آن سیستم نوبت دهی هوشمند برای ورود به بندر، مانیتورینگ وضعیت کالا، استفاده از سیستم شناسایی خودکار و سیستم برنامه ریزی مسیر اولویت یافتند.

کلمات کلیدی: حمل و نقل کالا، هوشمند سازی ، بندر امیرآباد، روش تحلیل سلسله مراتبی، AHP

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.