بررسی تغییرات کاربری اراضی و اشکال ناهمواری‌ها در سواحل جنوبی ایران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: شهرستان کنگان)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

 رشته: مهندسی منابع طبیعی، همزیستی با بیابان (گرایش توسعه و عمران مناطق بیابانی)

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1394

دانشگاه تهران

چکیده:

نتایج حاصله از مطالعات موجود، گویای این واقعیت است که عرصه‌های مختلف منابع طبیعی کشور ما، از شرایط ناموزون و مشکلات عدیده‌ای رنج می برد. بطور حتم یکی از موضوعات با اهمیت و به تعبیری مهمترین بحث در مقوله حفاظت از اراضی منابع طبیعی، جلوگیری ازتغییرات کاربری اراضی منابع طبیعی و کشاورزی به سایر کاربریها و پایش تغییرات در این عرصه‌ها به عنوان نخستین قدم در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی کشور می‌باشد. دورکاوی (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به جهت راحتی کار، سرعت بالا و هزینه کم در مقایسه با سایر روشها، امروزه بصورت ابزاری قدرتمند در دست متخصصین و دانشمندان علوم مختلف، راهگشای مسائل عدیده در جهان هستی گردیده است. از جمله کاربردهای این علوم، بهره گیری از آنها در انجام مطالعات و پژوهشها در منابع طبیعی و  می‌باشد. شهرستان کنگان در همجواری با خلیج نای بند و منطقه ویژۀ اقتصادی پارس جنوبی در شرق استان بوشهر به لحاظ برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و نیز سواحل بی نظیر خود از نظر تنوع اکولوژیک و نیز قرار گرفتن در منطقه فوق استراتژیک خلیج فارس کشور حائز اهمیت بسیار و دارای پتانسیل‌های بسیار اقتصادی می باشد. به منظور انجام این پایان‌نامه با موضوع آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و لندفرم در سالهای 2000 و 2014 میلادی، پس از دریافت تصاویر ماهواره‌ای پیش پردازش هندسی انجام شد و تصاویر آماده پردازش گردید. سپس نمونه‌های تعلیمی با دقت از سطح منطقه جمع‌آوری گردید و به منظور تعیین کلاس‌های کاربری اراضی طبقه بندی به روش نظارت شده انجام و عمیات پس پردازش روی تصاویر اعمال گردید و با توجه به کلاسهای کاربری مورد نظر، کلاسهای مختلف قابل تشخیص بر روی تصاویر در چارچوب کلاسهای نهایی کاربری تلفیق گردید. بعد از این مرحله ارزیابی صحت نقشه های تولید شده بررسی و به روش آشکاری پس از طبقه بندی تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه بررسی و تحلیل قرار گرفت. به منظور اجرای مراحل اشاره شده در نمایه ذیل و اجرای فرآیند مطالعه از نرم افزارهای ENVI_v5.1  و ERDAS_v9.1 و نیز نرم افزار  ArcGIS_v10.2 استفاده شد. صحت نقشه کاربری اراضی تهیه شده طی سال 2000 دارای ضریب کاپا و دقت کلی به ترتیب 88/0 و 85% می‌باشد. همچنین صحت نقشه کاربری تهیه شده از تصویر ماهواره ای سال 2014 نیز دارای ضریب کاپا و دقت کلی 86/0 و 82% محاسبه شده است. همچنین در خصوص لندفرم منطقه مطالعه بیشترین کاهش مساحت لندفرم در کلاس مخروط افکنه مشاهده گردید به طوری که طی 14 سال گذشته 51/4918 هکتار کاهش یافته است. کمترین تغییر مساحت نیز (گذشته از دو کلاس تغییر نیافته) در کلاس بدلند مشاهده گردید.

کلمات کلیدی: تغییرات کاربری اراضی و لندفرم، آشکارسازی پس از طبقه بندی، سنجش از دور و GIS، شهرستان کنگان

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.