تاثیر اجرای TPM بر اثربخشی تجهیزات استراتژیک بندر نوشهر، مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

رشته: مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1394

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور

چکیده:

بدلیل استفاده گسترده از تجهیزات در طیف وسیع کاربردی (دستگاههای گنتری کرین ) و ساده ترین آنها (کفی و تراکتور ) و نیاز به استفاده هرچه بهتر تجهیزات استراتژیک در سازمان بنادر ، واهمیت و نقش تجهیزات در توسعه سازمان ها در تحقیق حاضر به معرفی استراتژی های نگهداری و تعمیرات و نحوه اجرای آن پرداخته و با تعاریفی از اثربخشی تجهیزات و بررسی اقدامات انجام شده در این راستا در بنادر کشور مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و با ارائه یک مدل ارزیابی با رویکرد ممیزی سیستم نگهداری تعمیرات در قالب پرسشنامه ها و انجام مصاحبه با خبرگان تعمیرات و نگهداری تجهیزات در بنادر  نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید . پس ازارائه نحوه محاسبات ضریب اثربخشی از الگو های علمی موجود و تطبیق با عملکرد تجهیزات بندری در سال 1392 بندر نوشهر میزان اجرای نت بهره ور جامع در بندر نوشهر محاسبه گردید . در راستای اجرای موفق TPM در سازمان بنادر، در این تحقیق با مدل تصمیم گیری چند معیاره نسبت به تعیین و اولویت بندی  اصول اجرایی TPM اقدام  و در نهایت مدل پیشنهادی اجرای نت بهره ور ارائه گردید . نتایج حاصله از این تحقیق لزوم تدوین استراتژی مناسب برای بنادر و اعمال مدیریت تجهیزات جهت افزایش کیفیت و کارآیی تجهیزات را در جهت افزایش اثربخشی  به اثبات می رساند.

واژگان کلیدی : ضریب اثربخشی کلی تجهیزاتOEE- نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع TPM - مدیریت نت

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.