نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی می باشد
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۵۶۶۵۱ ۱۴۰۵۰۰ ۱۲۲۱۰۸ ۱۰۹۵۱۸ ۱۲۲۱۰۸ ۱۰۹۵۱۸
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۵۶۶۵۱ ۱۴۰۵۰۰ ۱۲۲۱۰۸ ۱۰۹۵۱۸ ۱۲۲۱۰۸ ۱۰۹۵۱۸
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۵۵۷۲۰ ۱۳۹۵۰۰ ۱۲۰۸۲۶ ۱۰۸۲۴۰ ۱۲۰۸۲۶ ۱۰۸۲۴۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۵۳۴۹۶ ۱۳۷۵۰۰ ۱۱۷۹۰۸ ۱۰۵۶۲۱ ۱۱۷۹۰۸ ۱۰۵۶۲۱
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۵۵۹۳۸ ۱۳۹۸۰۰ ۱۱۲۳۰۰ ۱۰۰۶۷۸ ۱۱۲۳۰۰ ۱۰۰۶۷۸
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۶۱۸۵۴ ۱۴۵۰۰۰ ۱۱۲۶۱۹ ۱۰۰۸۹۲ ۱۱۲۶۱۹ ۱۰۰۸۹۲
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۶۲۴۱۲ ۱۴۵۵۰۰ ۱۱۳۹۷۹ ۱۰۲۱۱۰ ۱۱۳۹۷۹ ۱۰۲۱۱۰
صفحه ۱ از ۱۵ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
* حداکثر نرخ صدور صورتحساب های شناورهای ایرانی و خدمات THC تا پایان خردادماه سال 1398 مبلغ 80.000 ریال است.