آیا از شیوه کنونی رهگیری کالا ( کانتینر، متفرقه) رضایت دارید؟

نتایج نظرسنجی :
موافقم
( 55.2% )
مخالفم
( 44.8% )