1.         انتخاب عنوان پایان‌نامه‌/پروژه تحقیقاتی از میان فهرست نیازهای اعلامی سازمان و یا سایر عناوین و فعالیت‌های پژوهشی مورد تایید مرکز توسط دانشجو؛

2.         تکمیل فرم "طرح پژوهشی پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی" مورد استفاده در دانشگاه محل تحصیل دانشجو با توجه به انتظارات علمی سازمان توسط دانشجو و ارائه فرم مذکور به مرکز قبل از امضای اساتید راهنما و مشاور؛

3.         ارسال فرم "طرح پژوهشی پایان‌نامه/ پروژه تحقیقاتی" به ادارة کل متقاضی جهت بررسی و اعلام نقطه نظرات توسط مرکز؛

4.         اعلام نتیجه بررسی پروپوزال به دانشجو  (تائید، رد، تائید مشروط)؛

5.         در صورت نیاز به اصلاح، اعلام نقطه نظرات اصلاحی به دانشجو جهت اعمال در طرح پژوهشی؛

6.         انجام پیگیری‌های لازم توسط دانشجو و اخذ مصوبة طرح پژوهشی از شورای پژوهشی دانشگاه؛

7.         ارائه یک نسخه از "طرح پژوهشی" مصوب شورای پژوهشی دانشگاه به مرکز توسط دانشجو؛

8.         بررسی "طرح پژوهشی" مصوب دانشگاه، توسط مرکز یا بندر از لحاظ اعمال یا عدم اعمال نقطه نظرات سازمان در فرم مذکور پس از تصویب موضوع پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی در دانشگاه؛

9.         اعلام عدم تایید و عدم حمایت از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به دانشجو توسط مرکز، در صورت عدم اعمال نقطه نظرات سازمان؛

10.       اعلام کتبی پذیرش نهایی و حمایت از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به دانشجو توسط مرکز در صورت اعمال نقطه نظرات سازمان و تایید نهایی؛

11.       تعیین ناظر ذی‌صلاح مطابق با مادة 1-6 جهت نظارت بر پیشرفت و روند انجام پایان‌نامه یا فعالیت پژوهشی و اعلام کتبی آن به ناظر، دانشجو و استاد راهنما توسط مرکز؛

12.       انجام هماهنگی‌های لازم توسط ناظر جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به دانشجو؛

13.       ارائه گزارش پیشرفت پایان‌نامه یا فعالیت پژوهشی در بازة زمانی تعیین شده به ناظر توسط دانشجو؛

14.       بررسی گزارشات توسط ناظر و ارسال نقطه نظرات تکمیلی و اصلاحی به دانشجو و استاد راهنما؛

15.       تکمیل پژوه در بازة زمانی تعیین شده و دفاع از پایان‌نامه در دانشگاه مربوطه توسط دانشجو؛

16.       ارائه نسخة نهایی پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی (مجلد) یا فعالیت پژوهشی به همراه یک لوح فشرده حاوی فایل متنی و تصویر صورتجلسه دفاع و همچنین ارائه یک مقالة مستخرج از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به مرکز.

تبصره: مقالة مستخرج نباید در مجلة‌ دیگری چاپ شده باشد.

17.       تعیین چهار نفر جهت داوری مقاله و دو نفر برای داوری پایان‌نامه‌ یا فعالیت پژوهشی توسط مرکز؛

18.       جمع بندی نتایج داوری و محاسبة پژوهانة دانشجو بر اساس میانگین نمرات حاصل از داوری؛

20.       انجام مراحل پرداخت پژوهانه به دانشجو.

تبصره: تایید دانشگاه مبنی بر دفاع دانشجو از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی مبنای پذیرش آن از سوی مرکز می‌باشد.

 

 
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۵۵

اطلاعات بیشتر : مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی