جزییات قوانین و مقررات

دستورالعمل لجستیک بندری ایران

۱۷ دی ۱۳۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

مصوب جلسه شماره ۱۷۰۶ مورخ شهریورماه ۱۳۹۱


دریافت فایل

دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکز برگزارکننده دوره های آموزشی کارکنان لجستیک بندری ایران

مصوب جلسه شماره 1706 مورخ 6 شهریورماه 1391

 

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح چگونگی درخواست مراکز آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی کارکنان لجستیک بندری ایران و همچنین نحوه بررسی، صدور مجوز (تائیدیه) و نظارت بر عملکرد مراکز پیش گفته می باشد.

 این دستورالعمل جهت صدور مجوز و نظارت بر مراکز آموزشی برگزار کننده دوره های آموزشی کارکنان لجستیک بندری ایران کاربرد دارد.

پیوست های بخشنامه

عنوانفایلهای مرتبطتاریخ
دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکز برگزارکننده دوره های آموزشی کارکنان لجستیک بندری ایران
دستورالعمل اخذ آزمون و صدور گواهینامه های شایستگی و مهارت کارکنان لجستیک بندری ایران