جزییات قوانین و مقررات

پروتکل آمادگی،مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی (OPRC-HNS)

۲۱ دی ۱۳۹۳

سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)

سازمان بنادر و دریانوردی

۳


دریافت فایل