جزییات قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی و اخذ آزمون های شایستگی و مهارت دریانوردی تجاری- رشته عرشه (به همراه پیوست ها)

۳۰ دی ۱۳۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

۱


دریافت فایل

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی و اخذ آزمون های شایستگی و مهارت دریانوردی رشته عرشه


 بخش سفرهای نامحدود  
 1. فرمانده بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص3000≤GT - سفرهای نامحدود
 2. تطبیقی 95 به 2010فرمانده بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص3000≤GT - سفرهای نامحدود  
 3. افسر اول  بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص3000≤GT - سفرهای نامحدود 
 4. تطبیقی 95 به 2010افسر اول  بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص3000≤GT - سفرهای نامحدود 
 5. افسر دوم بر روي کشتیهای باظرفیت ناخالص500≤GT - سفرهای نامحدود
 6. تطبیقی 95 به 2010افسر دوم بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص500≤GT - سفرهای نامحدود
 7. ملوان ماهر عرشه GT>500 - سفرهای نامحدود
 8. ملوان عرشه GT>500 - سفرهای نامحدود
 9. تطبیقی ملوان عرشه GT>500 - سفرهای نامحدود
 10. ملوان عمومی GT>500 - سفرهای نامحدود
 11. تطبیقی ملوان عمومی GT>500 - سفرهای نامحدود
 12. آموزش تطبیقی افسران نیروی دریایی ج.ا.ا (نداجا) جهت حضور در آزمونهای شایستگی افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت GT>500 - سفرهای نامحدود 
 13. آشپز کشتی بخش سفرهای نزدیک به ساحل

 1. فرمانده بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص بیشتر از 500 و کمتر از 3000- سفرهای نزدیک به ساحل
 2.  تطبیقی  95 به 2010فرمانده بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص بیشتر از 500 و کمتر از 3000- سفرهای نزدیک به ساحل
 3. آموزش تطبیقی افسران نیروی دریایی ج.ا.ا (نداجا) جهت حضور در آزمونهای شایستگی فرماندهی برروی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT<3000 - سفرهای نزدیک به ساحل
 4. افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص بیشتر از 500 و کمتر از 3000 - سفرهای نزدیک به ساحل
 5.  ​تطبیقی 95 به 2010افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص بیشتر از 500 و کمتر از 3000 - سفرهای نزدیک به ساحل
 6.  فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل
 7. تطبیقی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل
 8. فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل
 9. تطبیقی فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل
 10. افسر دوم بر روی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT<500 سفرهای نزدیک به ساحل

 

کلیه دستورالعمل های هر دو بخش در پیوست قابل دسترسی است.

پیوست های بخشنامه

عنوانفایلهای مرتبطتاریخ
بخش سفرهای نامحدود
فرمانده بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص3000≤GT
تطبیقی 95 به 2010 - فرمانده بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص3000≤GT
افسر اول بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص3000≤GT
تطبیقی 95 به 2010 - افسر اول بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص3000≤GT
افسر دوم بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص500≤GT
تطبیقی 95 به 2010 - افسر دوم بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص500≤GT
ملوان ماهر عرشه GT>500
ملوان عرشه GT>500
تطبیقی ملوان عرشه GT>500
ملوان عمومی GT>500
تطبیقی ملوان عمومی GT>500
آموزش تطبیقی افسران نیروی دریایی ج.ا.ا-آزمون شایستگی افسر دوم
آشپز کشتی
بخش سفرهای نزدیک به ساحل
فرمانده بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص بیشتر از 500 و کمتر از 3000
تطبیقی 95 به 2010 - فرمانده بر روی کشتیهای باظرفیت ناخالص بیشتر از 500 و کمتر از 3000
آموزش تطبیقی افسران نیروی دریایی ج.ا.ا-آزمون شایستگی فرماندهی -کشتیهای GT<3000
افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص بیشتر از 500 و کمتر از 3000
تطبیقی 95 به 2010 - افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص بیشتر از 500 و کمتر از 3000
فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT<500
تطبیقی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT<500
فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص GT<500
تطبیقی فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص GT<500
افسر دوم بر روی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT<500
تطبیقی افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT<500
افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص GT<500
تطبیقی افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص GT<500
ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص GT<500