جزییات قوانین و مقررات

پروتکل 1988کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا - SOLAS

۵ بهمن ۱۳۹۳

سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)

سازمان بنادر و دریانوردی

۱۹۸۸


دریافت فایل