جزییات قوانین و مقررات

دستورالعمل نحوه صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی کارکنان شناورهای صیادی ( رشته عرشه و موتور )

۱۱ بهمن ۱۳۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

۵