جزییات قوانین و مقررات

سند نهایی کنفرانس با قطعنامه وپروتکل ١٩٨٨مربوط به کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 83/7/4

۱۸ آبان ۱۳۸۲

سازمان بنادر و دریانوردی

-


دریافت فایل