جزییات قوانین و مقررات

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ١٩٨٨کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب سال ١٣٥٣ هجری شمسی مطابق با سال ١٩٧٤مصوب ١٣٨٣

۲ شهریور ۱۳۸۳

سازمان بنادر و دریانوردی

-


دریافت فایل