جزییات قوانین و مقررات

قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به ضمایم٦،٤،٣کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها مصوب ١٣٨٧

۶ مرداد ۱۳۸۷

سازمان بنادر و دریانوردی

-


دریافت فایل