جزییات قوانین و مقررات

متن یکپارچه شده کنوانسیون بین المللی تاسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی ١٩٩٢منتشر شده در روزنامه رسمی ١٣٨٩,٢.٧

۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

سازمان بنادر و دریانوردی

-


دریافت فایل