جزییات قوانین و مقررات

آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله¬ نامه کار دریایی ـ مصوب۲۰۰۶ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن

۲ خرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران

سازمان بنادر و دریانوردی

.


دریافت فایل

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶