جزییات قوانین و مقررات

اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

۱۱ آذر ۱۳۹۶

هیات وزیران

سازمان بنادر و دریانوردی

۰۱


دریافت فایل

۸ شهریور ۱۳۹۶

۱۹ مهر ۱۳۹۶