مقررات و بخشنامه ها - نمایش گروهی

مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
آیین نامه اجرایی قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ]