مقررات و بخشنامه ها - نمایش گروهی

سرفصلهای آموزشی (دستورالعملهای آموزشی) دریانوردی تجاری - سرفصلهای آموزش مهارت دریانوردی (با پیوست)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ]
 
دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی، اخذ آزمون و صدور گواهینامه های راهنمایی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ]
دستورالعمل نحوه صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی پرسنل متحرک فراساحلی ( رشته عرشه و موتور)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ]
دستورالعمل نحوه صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی کارکنان شناورهای خدماتی ( رشته عرشه و موتور )
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ]
دستورالعمل نحوه صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی کارکنان شناورهای صیادی ( رشته عرشه و موتور )
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ]
 
دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی و اخذ آزمون های شایستگی و مهارت دریانوردی رشته مخابرات و الکترونیک
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۸ بهمن ۱۳۹۳ ]
 
دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی و اخذ آزمون های شایستگی و مهارت دریانوردی تجاری- رشته عرشه (به همراه پیوست ها)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۳۰ دی ۱۳۹۳ ]
دستورالعمل اخذ آزمون و صدور گواهینامه های شایستگی و مهارت کارکنان لجستیک بندری ایران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
دستورالعمل لجستیک بندری ایران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]