جذب سرمایه ۸۰۰ میلیارد تومانی جهت احداث ترمینال ۲ و ۳ غلات در بندر/ بهره برداری از ۸۰ هزار مترمربع از انبارهای سرپوشیده در حال ساخت در بندر / افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری غلات از ۲۵۰ به ۶۰۰ تن بر ساعت/ کاهش توقف ناشی از جابجایی تجهیزات و معطلی شروع عملیات کشتی/ هیدروگرافی کانال خورموسی، اسکله ها، سکوها و حوضچه ها در دستور کار 50 اقدام سازمان بنادر برای مقابله با ویروس کرونا تا پایان نوروز 99/ ممنوعیت گردشگری و محدودیت سفرهای دریایی/ ضدعفونی کردن تمام تجهیزات بندری، شناورها و پایانه های تجاری و مسافری/ همکاری و تسریع در واردات اقلام بهداشتی/ اعلام آمار موجودی کالاهای بهداشتی و ضدعفونی کووید 19 به وزارت صمت همه بنادر ما مملو از کالا است/ کامیون ها در بنادر برای بارگیری کالاهای اساسی در صف هستند/ پروتکل های وزارت بهداشت در بنادر کشور اجرا می شود خروج روزانه 50 واگن و 30 هزار تن کالای اساسی از بندر امام(ره)/ تخلیه 53 درصد از محمولات کالای اساسی کشور در بندر امام(ره)/ تسریع در روند خروج کالاهای اساسی از بندر/ خروج روزانه 2 هزار دستگاه کامیون حامل کالای اساسی از بندر امام(ره) تخلیه و بارگیری کالا در بندر امیرآباد مناسب است ارتقاء سطح کیفی کنترل و بازرسی از شناورهای تحت پرچم و خارجی/ مشخص کردن کشتی های تحت پرچم با ریسک بالا متردد در بنادر شمالی و جنوبی/ کاهش 30 درصدی نواقص شناورهای مسافری با انجام بازرسی های متمرکز امکان تخلیه مستقیم کشتی های حامل غلات به واگن قطار فراهم شد/ تخلیه بی وقفه کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی/ توسعه حمل و نقل چند وجهی؛ راهبرد بندر شهید رجایی در سال جهش تولید/ تا پایان فروردین ۵ کشتی گندم در بندر شهیدرجایی پهلو می گیرد جذب تمام درخواست ها و قراردادهای سرمایه گذاری برای بنادر چابهار/ احداث اسکله شناورهای مسافری و تفریحی بندر شهیدکلانتری چابهار/ افزایش ۲۰ درصدی صادرات و ترانزیت کالا در دستور کار افزایش ظرفیت اسمی بندر شهیدرجایی از ۱۱۴ به ۱۲۰ میلیون تن/ افزایش جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق انعقاد قراردادهای کانتینری و غیر کانتینری/ مقابله با ساخت و سازهای ساحلی غیرمجاز/ ارتقاء سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تاسیسات بندری افزایش 32 درصدی صادرات کالا از بنادر آبادان در سال 98/ خارج سازی 15 فروند موتور لنج متروکه و رها شده از بندر آبادان/ ارائه خدمات یدک کشی به شناورهای مستقر و متردد در بندر آبادان طی سال 99
37 دریانورد نمونه کشور در مراسم روز جهانی دریانورد مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی، در مراسمی که امروز و به مناسب روز جهانی دریانورد در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد دریانوردان نمونه مورد تقدیر قرار گرفتند که فهرست اسامی آن ها به شرح زیر است:


ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﻲ ارﺗﺶ 
1- ﻧﺎﺧﺪا دوم ﻋﺮﺷﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی اﺣﻤﺪی   
2- ﻧﺎﺧﺪا ﻳﻜﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ   
3- ﻧﺎوﺑﺎن دوم ﺗﻜﺎور اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﻔﻮی  

ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
4- ﻧﺎوﺑﺎن دوم ﭘﺎﺳﺪار ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ       
5- ﻧﺎوﺑﺎن دوم ﭘﺎﺳﺪار ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺮﻣﻲ
6- ﻧﺎوﺑﺎن ﻳﻜﻢ ﭘﺎﺳﺪار اﻣﻴﺪ ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی
7-آﻗﺎی ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺳﻮادﻛﻮﻫﻲ (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 3000GT)
8-آﻗﺎی ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮی ﺳﻨﺠﺮی (راﻫﻨﻤﺎی ارﺷﺪ ) از اداره ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ (ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ)    
9- ﺳﻌﻴﺪ آزاده ﺳﻨﺠﺒﺪﻟﻪ (راﻫﻨﻤﺎی درﺟﻪ 1) از اداره ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن   

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
10- آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 3000GT)
11- آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﺴﮕﺮی  (ﻣﻬﻨﺪس دوم ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 3000GT)
12- آﻗﺎی ﻋﻠﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎب  (اﻓﺴﺮ اول ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 3000GT)
13- آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﻲ زاﻫﺪی (ﺳﺮ ﻣﻠﻮان ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 500 GT )
14- آﻗﺎی ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻄﻮری  (آﺷﭙﺰ درﺟﻪ ﻳﻚ)
15- ﻣﺠﻴﺪ  ﻋﺮﺑﻲ (ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ درﺟﻪ 2) از ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ درﻳﺎی ﺧﺰر   

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺘﻜﺶاﻳﺮان
16- ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺟﻌﻔﺮی (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﺸﺘﻲﻫﺎی ﻧﻔﺘﻜﺶ اﻗﻴﺎﻧﻮس‏ﭘﻴﻤﺎ)
17- ﺳﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻤﺎل ﺣﺎج ﻣﻴﺮزاﻳﻲ (ﺳﺮﻣﻬﻨﺪس ﻛﺸﺘﻲﻫﺎی ﻧﻔﺘﻜﺶ اﻗﻴﺎﻧﻮس‏ﭘﻴﻤﺎ)
18- آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺎری ﮔﺮﮔﺮی (ﺳﺮﻣﻠﻮان ﻛﺸﺘﻲﻫﺎی ﻧﻔﺘﻜﺶ اﻗﻴﺎﻧﻮس‏ﭘﻴﻤﺎ)
19- آﻗﺎی ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻴﺮ ﻏﻀﻨﻔﺮ (ﺳﺮآﺷﭙﺰ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻔﺘﻜﺶ اﻗﻴﺎﻧﻮس‏ﭘﻴﻤﺎ)

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان
20- ﻋﺒﺎس رزﻣﻲ (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 3000GT) 

اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻛﺸﺘﻲ اﻳﺮان
21- آﻗﺎی ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﻮﺣﻲ (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 3000 GT)از ﺷﺮﻛﺖ ﺗأﺳﻴﺴﺎت درﻳﺎﻳﻲ
22- آﻗﺎی اﻣﻴﺮ ﺑﺨﺸﻴﺎن (ﺳﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﻻی  3000 GT) از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮوارﻳﺪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻛﻴﺶ    
23- آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﻏﻼم اﻫﺮﻣﻲ (اﻓﺴﺮ دوم ﻣﻬﻨﺪس زﻳﺮ3000 GT ) از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺘﻮ    
24- آﻗﺎی ﺣﺴﺎم ﻣﺮادی (ﻣﻠﻮان  ﺑﺎﻻی 500 GT ) از شرکت اﻣﻴﺪان ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺎرﺳﻴﺎن
    
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻨﻴﺎد
25- آﻗﺎی ﻫﺎدی ﺳﻮری (ﻣﻠﻮان ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 500 GT) 
  
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ واﻟﻔﺠﺮ
26- ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن ﻣﻬﺪی ﻧﻘﻲ ﭘﻮر (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 3000GT)

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
27- آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﻴﻤﺮادی (اﻓﺴﺮ دوم زﻳﺮ GT 3000‐ از اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن – ﭼﺎﺑﻬﺎر)
       
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان، ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ‏ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان
28- آﻗﺎی ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺮوزی‏ﻓﺮ (راﻫﻨﻤﺎی ﻛﺸﺘﻲ از ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرک)
29- آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﻴﺪری (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻨﺎورﻫﺎی زﻳﺮ3000 GT) 
  
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره اﻳﺮان
30- آﻗﺎی اﻧﻮر ﻋﺠﺮش ﻛﺮﻳﻤﻲ (اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻوان)

اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر
31- آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﷲ آراد، از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺎﻳﻘﺪاران و اﺗﻮﺑﻮس درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
32- آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ دﺷﺘﻲ ، از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻨﺠﺪاران ﺑﻨﺪر دﻳﺮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
33- آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎدی،  اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ ﺷﻨﺎور  ﺑﺎﻻی 3000GT (از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
34- آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻦ، اﻓﺴﺮ دوم  ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻی 0 50GT (از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)   
35- آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺳﻼﻣﻲ ﺳﻮراﻳﻲ (از اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)
 
ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺠﺴﺲو ﻧﺠﺎت درﻳﺎﻳﻲ
36- آﻗﺎی ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرﻛﻲ ﻧﺎﺧﺪای ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدی از اداره ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
37- آﻗﺎی ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺒﺎدی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﺗﻮرﻟﻨﺞ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ از اداره ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن –ﺑﻨﺪر اﻣﺎم۵ تیر ۱۳۹۱ ۱۶:۱۱
pmo |
کد خبر : ۱۴,۳۲۳

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید