flag

سازمان بین المللی دریانوردی تصویب کرد : نصب سامانه مواد رادیو اکتیو و کالاهای آلوده در بنادر

سازمان بین المللی دریانوردی، دستور کار پیشنهادی از سوی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «نصب تجهیزات مناسب برای کشف مواد رادیواکتیو یا کالاهای آلوده به این مواد در بنادر» را برای اولین بار تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بنادر و دریانوردی، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در آیمو گفت : «با انعکاس گسترده فعالیت ها و دستاوردهای کشورمان در زمینه تأمین امنیت دریانوردی و بندر در کمیته ایمنی دریانوردی آیمو، موفقیت بزرگ دیگری برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه فعالیت های بین المللی دریایی
رقم خورده است.» علی اکبر مرزبان افزود : «در هفته دوم نشست مزبور که چهارشنبه 13 خرداد ماه برگزار شد، سند شماره 8/23/86 MSC کشورمان حاوی پیشنهاد «نصب تجهیزات مناسب جهت کشف مواد رادیو اکتیو در بنادر» مطرح شد و با نظر به توجیهات و دفاعیات بعمل آمده از سوی هیئت ایرانی، پیشنهاد مزبور با نظر موافق اکثریت مطلق اعضای کمیته به تصویب رسید و به عنوان یکی از دستور کارهای کمیته DSC در برنامه کاری آیمو گنجانده شد.»
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۸
11:05
چاپ