flag

اصلاحات کنوانسیون مارپول در پنجاه و پنجمین نشست کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی آیمو بررسی می شود.

پنجاه و پنجمین نشست کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی (MEPC) 13-9 اکتبر (21- 17مهرماه) در لندن برگزار می شود. در این جلسه موضوعاتی نظیر کنوانسیون بازیافت کشتیها،‌ مدیریت آب توازن کشتیها و آلودگی هوا توسط کشتی ها مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

مقرر است کمیته در نشست مذکور اصلاحاتی را در کنوانسیون مارپول مورد بررسی قرار دهد. که از جمله اصطلاحات مورد نظر می توان به اصلاحاتی در خصوص اعلام دریای جنوب آفریقا بعنوان منطقه ویژه و مقررات جلوگیری از آلودگی توسط مواد زیان آور که بصورت بسته بندی از طریق دریا حمل می شود اشاره نمود.

دراین جلسه همچنین اصلاحات مربوط به برنامه ارزیابی وضعیت تطابق کشتیهایی که مالکیت و یا سازمان شناخته شده و یا پرچم آن ها تغییر نموده است بررسی می شود. اصطلاحات مربوط به دستورالعمل حمل و جابجایی حجم محدود کالاهای خطرناک و مواد مایع مضر که بصورت فله توسط شناورهای تدارکاتی فراساحلی حمل می شود مورد بررسی قرار می گیرد.

در نشست یاد شده دستورالعمل هایی در خصوص اجرای کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتیها مورد بررسی قرار می گیرد.

 دراین نشست MEPC گروه کاری را جهت بررسی مسائل مربوط به آلودگی هوا توسط کشتی ها و تصاعد گازهای گل خانه ای از کشتیها تشکیل خواهد داد.

 

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۵
00:00
چاپ