برگزاری مانور امنیتی در بندر شهید باهنر
در راستای مقابله با عملیات خرابکارانه احتمالی و ارزیابی میزان آمادگی نیروهای امنیتی، مانور کشف بسته مشکوک و شناسایی فرد خرابکار با همکاری ارگان های ذیربط در بندر شهید باهنر انجام شد.