اخبار مرتبط با تخریب 3 سازه غیرمجاز دریایی در سواحل مازندران | سازمان بنادر و دریانوردی