اخبار مرتبط با نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل | سازمان بنادر و دریانوردی