اخبار مرتبط با نصب سقف فوق سنگین مخازن نفتی با عملیات ایررایزینگ | سازمان بنادر و دریانوردی