کتابخانه

 • UNCTAD
 • ثریا قیصری
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۱
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • Cooperation Agency for Europe of the Sea
 • خسرو سرایی
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۱
 • رایگان
توضیحات:
فناوری نوین- مفاهیم مدیریتی- محیط کار بندر
خلاصه:
مفاهیم، مشخصات و محتوای نقشه های دریایی برای اهداف ناوبری
 • علی مرادی- سعید پاریزی
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۳
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • علی مرادی
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۳
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • سازمان بنادر اسپانیا
 • سهیلا شیبانی مقدم- فاطمه حیدری راد
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۳
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
ملاحظاتی در تدوین نظام برنامه ریزی توسعه پایدار بنادر
 • حمید حمیدی
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۴
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • ثریا قیصری
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۴
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۵ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴