کتابخانه

 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
تدارکات بازرگانی
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
ترمینال‌های کانتینری
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ۳۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
ترمینال‌های کانتینری- ایران- مدیریت
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ۳۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
ترمینال‌های کانتینری
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
انبارداری
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ۲۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
جرثقیل متحرک
خلاصه:
 • تهیه معاونت امور بندری و اقتصادی
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
نفت- ترمینال‌های حمل و نقل دریایی
خلاصه:
۱ صفحه ۲ از ۱۵ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰