کتابخانه

 • Alene Branch
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۱۳ دی ۱۳۷۹
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • سید علی موسوی- علی سرایی- افشین خسروی
 • مرکز بررسی ها و مطالعات رهبردی
 • ۱۳ دی ۱۳۸۰
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • مسعود شریفی- فرید جهانبخش- حبیب ا... باقری مفیدی
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۱۳ دی ۱۳۸۰
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • ESCAP
 • سید علی استیری
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۱
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • ESCAP
 • حمید میرزا صادقی
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۱
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • ESCAP
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۱
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
 • UNCTAD
 • حمید میرزا صادقی
 • مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
 • ۹ دی ۱۳۸۱
 • رایگان
توضیحات:
خلاصه:
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۵ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳