اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی

متولی برگزاری دوره‌های آموزشی کدام بخش می‌باشد؟

 اداره کل امور دریانوردان  اداره آموزش

چه شرکتهایی باید درخصوص به روزرسانی دوره‌های آموزشی مدیران و کارکنان خود اقدام نمایند؟

کلیه شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی اعم از قدیمی، جدید و متقاضی می‌بایست با توجه به نوع مجوز و گواهینامه‌های شایستگی تعیین شده برای مدیرعامل، مدیرشعبه و کارکنان عملیاتی خود نسبت به تطبیق دوره‌های آموزشی افراد مذکور اقدام نمایند.

مراحل انجام تطبیق دوره‌های آموزشی به چه صورت می‌باشد؟

مطابق شیوه‌نامه تهیه شده و با توجه به اسامی اعلام شده در تعهدنامه آموزشی، به شرکتها معرفی‌نامه درخواست تطبیق داده می‌شود، که افراد با ارائه آن به اداره آموزش اطلاعات لازم و فرم‌های خود اظهاری را ارائه می‌نمایند. مدارک ارائه شده توسط متقاضی در کمیته راهبری بررسی و نتیجه به فرد ابلاغ می‌شود.

شرکتها و افراد تا چه زمانی فرصت دارند گواهینامه شایستگی خود را ارائه نمایند؟

تا پایان سال 1394