سـامـانه‌هـا و سرویس‌های عمليـاتی

گروه خدمات

دسترسی به خدمت

راهنمای خدمت

خدمات الکترونیکی مرتبط با شناور

سامانه جامع دریایی

لینک

استعلام اجازه حرکت شناوران

لینک

استعلام اصالت گزارشات کنترل و بازرسی شناور

لینک

خدمات الکترونیکی مرتبط با کالا

سامانه خدمات کالای عمومی

لینک

سرویس رهگیری کالای متفرقه

-

سامانه خدمات مانیفست کانتینری

لینک

سامانه خدمات اسنادی کانتینری

لینک

سرویس رهگیری کالای کانتینری

-

خدمات­ مرتبط ­با دریانوردان

سامانه جامع دریانوردان

لینک

خدمات مرتبطبا مناطقبندری

سامانه جامع مناطق بندری

لینک

 سامانه امور کارگزاران در اراضی بندری  لینک

خدمات مرتبط با سواحل و بنادر

سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور

لینک

خدمات حمایتی

سامانه کمیته وجوه اداره شده

لینک

سامانه ایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی

-

خدمات مرتبط با حقوق شهروندی

سامانه‌های آماری

لینک

سامانه تکریم ارباب رجوع

-

سامانه بلیط الکترونیکی سفرهای دریایی

-