اطلاعات مدیران

ایرج صفری
اداره بنادر و دریانوردی خارک - مدیر بنادر و دریانوردی خارک

کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی