اطلاعات مدیران

حسین عباس نژاد
اداره کل امور دریایی - مدیرکل امور دریایی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت بنادر و دریانوردی

کارشناسی مهندسی دریا

کارشناسی ارشد مدیریت بنادر و دریانوردی

مدیرکل امور دریایی

معاون مدیرکل امور دریایی

مدیرکل سازمان های تخصصی و بین المللی

88651116

84932675