اطلاعات مدیران

مهدی امامداری طارمی
اداره بنادر و دریانوردی کیش - مدیر بنادر و دریانوردی کیش

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد دریانوردی - گرایش حمل و نقل

01154604280-3