اطلاعات مدیران

حسین صادقی نژاد پاریزی
اداره کل امور اقتصادی و مناطق - مدیرکل امور اقتصادی و مناطق

کارشناسی ارشد

دکتری مدیریت بازرگانی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

لیسانس مهندسی عمران

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق

معاونت مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

مدیریت پروژه های بنادر کوچک

88655008

84932248