اطلاعات مدیران

علیرضا قربانی
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) - مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

88651018

84932297