اطلاعات مدیران

سید محمد جعفری
اداره کل حراست - مدیرکل حراست

کارشناسی

کارشناسی علوم اقتصاد