اطلاعات مدیران

چنگیز جواد پور
دفتر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

کارشناسی

کارشناسی مدیریت دولتی

88190667

88190667