اطلاعات مدیران

سید سعید سید علایی
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع - عضو هیات عامل، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

88651070

88651071