اطلاعات مدیران

جلیل اسلامی
معاونت امور دریایی - عضو هیات عامل، معاون امور دریایی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد امور دریایی (مدیریت بنادر)

88651110

88651112