اطلاعات مدیران

محمد راستاد
حوزه مدیر عامل - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل

84932001

84932642