flag

آموزش  و توسعه کارکنان

مقدمه

انسان ، هم هدف توسعه و هم عامل توسعه است.از این رو،توسعه انسانی منوط به توسعه سازمانی و توسعه سازمانی نیز وابسته به توسعه و بالندگی انسان سازمانی است. به همین دلیل امروزه انسان سازمانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمانی شناخته شده و در زمره ثروت انسانی ارزش گذاری می شود. یعنی دارا بودن نیروی متخصص،سرمایه ای با ارزش و ثروتی بی بدیل برای سازمان ها تلقی می شود.لذا سازمان ها می کوشند تا همواره حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی سازمان در اولویت نخست باشد.این مهم از طریق تهیه و اجرای هدفمند و مستمر برنامه های جامع جذب،به کار گیری،توسعه و نگهداری سرمایه های انسانی سازمان محقق می گردد؛که با عنوان مدیریت سرمایه های انسانی سازمان، شهرت جهانی یافته است.بی شک محور اصلی و نقطه کانونی چنین برنامه هایی را موضوع توسعه سرمایه های انسانی با تکیه بر انواع آموزش های سازمانی تشکیل می دهد.بدین ترتیب تهیه و اجرای موثر برنامه های هدفمند و پویای آموزشی،مهم ترین عامل توسعه سرمایه ها و ثروت انسانی سازمان ها می باشد.

99

عنوانتعداد دورهمجموع مدتتعداد پرسنلنفر-ساعت
اقتصادی و مالی193593005199
امنیتی39586150613320
بندری2855491515498
دریایی42114283919942
زبان خارجه16511822458
فرهنگی و اجتماعی2527810598426
فناوری اطلاعات وIT336604975772
فنون اداری ومنابع انسانی701058284829778
فنی ومهندسی2647236896054
کیفیت91441793272
مدیریتی141625244764
مدیریتی (تعالی معنوی)4361281296
مدیریتی (تعالی حرفه ای)8824885456