تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
نام شرکتاستاننوع فعالیتوضعیتآدرس
آزادهرمزگانفایبرگلاسقشم پی پشت
ابراهیم افتخاریهرمزگانفایبرگلاسقشم پی پشت
علی افتخاریهرمزگانفایبرگلاسقشم پی پشت
صالح افتخاری (1و2)هرمزگانفایبرگلاسقشم پی پشت
گلف ایران قشمهرمزگانفایبرگلاسقشم درگهان و کووه ای
جاسک قالبهرمزگانفایبرگلاسجاسک
غلامرضا جهانگیریهرمزگانفایبرگلاسکوهستک گوهر دو
رحیم پورهرمزگانفایبرگلاسبندر لنگه (بستانه)
شهاب دریا هرمزگانهرمزگانفایبرگلاسبندر لنگه (کنگ)
پرونهرمزگانفایبرگلاسبندر لنگه (کنگ)
اندیشه جوهرمزگانفایبرگلاسقشم (پی پشت)
فایبر مبتکر شناورهرمزگانفایبرگلاسبندر لنگه (بندر معلم)
طوفان مههرمزگانفایبرگلاسبندر عباس - نرسیده به ترمینال کامیونها
آزاد دولاب قشمهرمزگانفایبرگلاسقشم پی پشت
تعاونی مدکند آلوی قشمهرمزگانفایبرگلاسقشم -شیب دراز
مام وطن قشمهرمزگانفایبرگلاسقشم پی پشت
مهدی جهانگیریهرمزگانفایبرگلاسلنگه بستانه
فرداسازان دیار قشمهرمزگانفایبرگلاسقشم پی پشت
جهان دریا سیریکهرمزگانفایبرگلاسبندر عباس - بلوار امام
فایبر صنعت دریا کیشهرمزگانفایبرگلاسکیش
زورق بستانههرمزگانفایبرگلاسبندر لنگه - بستانه
محمدیانهرمزگانفایبرگلاسبندر لنگه ( بستانه)
مرجان خلیج لیانبوشهرفایبرگلاسفعالبوشهر - چغارک
دریانوردبوشهرفایبرگلاسفعالبوشهر - جاده نیروگاه
تلاش بندربوشهرفایبرگلاسفعالبوشهر - بندر عامری
دلوار کشتیبوشهرفایبرگلاسفعالبوشهر - اول جاده نیروگاه
ناخدای جزیرهبوشهرفایبرگلاسفعالبوشهر - سرتل
نام آورانبوشهرفایبرگلاسفعالبوشهر - شهرک صنعتی
صدف سفیدبوشهرفایبرگلاسفعالبوشهر - جاده نیروگاه
قایق سازی تندرو بوشهربوشهرفایبرگلاسفعالبوشهر - جاده نیروگاه
دریا صنعت گناوهبوشهرفایبرگلاسفعالجاده ساحلی بوشهر دیر-منطقه بندری صنعتی گاهی
لیان مارین جنوببوشهرفایبرگلاسفعالکیلومتر 5 جاده بوشر چغادک جاده پرورش میگو
مرجان خلیج لیانبوشهرفایبرگلاسفعالتنگستان بندر عامری
سامان دریای گناوهبوشهرفایبرگلاسفعالگناوه جاده قدیم گمرک جنب داک تعمیرات
سکان طلائیبوشهرفایبرگلاسفعالبوشهر - جاده نیروگاه
شرکت شناور سازی شمالخوزستانفایبرگلاسغیرفعالخرمشهر-حفار غربی
مجتمع فایبرگلاس و لنج سازی خرمشهرخوزستانفایبرگلاسغیرفعالخرمشهر-حفار شرقی
شرکت فایبرگلاس دلوار کشتیخوزستانفایبرگلاسفعالآبادان - چوئبده
شناور سازی موج شکن اروندخوزستانفایبرگلاسفعالآبادان - شهرک صنعتی
مجتمع کشتی سازی شهید جولاییخوزستانفلزی/فایبرگلاسفعالتهران - ساوه
شرکت لنج سازی منصور کد اقتصادی 847-685-113سیستان و بلوچستانساخت و تعمیر شناورهای سنتی چوبی و فایبر گلاسفعالبندر کنارک
شرکت لنج سازی ایران مسلم به شماره ثبت 266سیستان و بلوچستانساخت و تعمیر شناورهای سنتی چوبی و فایبر گلاسفعالکنارک پزم
شرکت لنج سازی امواج براق به شماره ثبت 2537سیستان و بلوچستانساخت و تعمیر شناورهای سنتی چوبی و فایبر گلاسفعالکنارک روبروی پایگاه دهم شکاری
شرکت لنج سازی جنوب به شماره ثبت 254سیستان و بلوچستانساخت و تعمیر شناورهای سنتی چوبی و فایبر گلاسغیرفعالبندر کنارک
شرکت کشتی سازان به شماره ثبت 78798سیستان و بلوچستانساخت و تعمیر شناورهای سنتی چوبی و فایبر گلاسغیرفعال
شرکت امینسیستان و بلوچستانساخت و تعمیر شناورهای سنتی چوبی و فایبر گلاسغیرفعال
شرکت شناور سازی شمالمازندرانفایبرگلاسفعالتنکابن - ولی آباد
شرکت شناور سازی پایینمازندرانفایبرگلاسفعالمحمود آباد
شرکت شناور سازی سرامازندرانفایبرگلاسغیرفعالکلارآباد - چالوس (سی سرا)
شرکت شناور سازانمازندرانفایبرگلاسفعالمحمود آباد
اطلاعات بیشتر : اداره کل  امور دریایی